استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶   جزئیات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگانهای اجرایی سال ۹۶ کشور برای اولین بار و به تفکیک کلیه دستگاهها در سایت استخدامی با ارائه تصاویر مربوط به شهرهای مورد نیاز هر استان و تفکیک ادارات منتشر شد.   :: استخدام وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش :: آگهی استخدام وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ :: استخدام وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ :: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر   ادامه ...

آگهی استخدام استخدام استخدام دولتی استخدامی تهران حسابداری فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

استخدام وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش : از صفحه ۹۸ به بعد فایل راهنمای   ادامه ...

آگهی استخدام آموزش و پرورش استخدام استخدام دولتی استخدامی فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

استخدام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي: از صفحه ۶۶ به بعد فایل   ادامه ...

آگهی استخدام استخدام استخدام دولتی استخدامی فوق لیسانس کارشناسی ارشد لیسانس

استخدام ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮانر: از صفحه ۶۴ به بعد   ادامه ...

آگهی استخدام استخدام استخدام دولتی استخدامی فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

 استخدام ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر: از صفحه   ادامه ...

آگهی استخدام استخدام استخدام دولتی استخدامی فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

آگهی استخدام ادارات دولتی استان البرز فهرست سهمیه استخدامی ادارات دولتی استان البرز در چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرائی سال ۹۶ : :: اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز :: اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز :: اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز :: اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒ :: اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز :: اداره ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز :: اداره   ادامه ...

آزمون استخدامی آگهی استخدام استخدام استخدام دولتی استخدامی البرز فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

آگهی استخدام بیمه مرکزی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام بیمه مرکزی: از صفحه ۶۱ به بعد فایل راهنمای   ادامه ...

آگهی استخدام استخدام استخدام دولتی استخدامی فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

آگهی استخدام بانک مسکن بانک مسکن به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام بانک مسکن: از صفحه ۵۰ به بعد فایل راهنمای ثبت نام و شرایط

آزمون استخدامی آگهی استخدام استخدام استخدام بانکها استخدام دولتی استخدامی حسابداری فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

آگهی استخدام بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات دانش علوم بانکی تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام بانک صنعت و معدن: از صفحه ۴۵ به بعد فایل راهنمای   ادامه ...

آزمون استخدامی آگهی استخدام استخدام استخدام بانکها استخدام دولتی استخدامی تهران حسابداری فوق لیسانس کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس

آگهی استخدام بانک سپه بانک سپه به منظور افزایش کادر خود از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید، جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.   دانلود نمونه سوالات دانش علوم بانکی تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام بانک سپه: از صفحه ۳۶ به بعد فایل راهنمای ثبت نام و شرایط

آزمون استخدامی آگهی استخدام استخدام استخدام بانکها استخدام دولتی استخدامی