استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶

 

جزئیات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگانهای اجرایی سال ۹۶ کشور برای اولین بار و به تفکیک کلیه دستگاهها در سایت استخدامی با ارائه تصاویر مربوط به شهرهای مورد نیاز هر استان و تفکیک ادارات منتشر شد.

ثبت نام تا ۹۶/۴/۱۱ تمدید شد

:: استخدام وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

:: آگهی استخدام وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

:: استخدام وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر

:: آگهی استخدام ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان

:: استخدام ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر

:: استخدام ادارات دولتی استان البرز

:: آگهی استخدام بیمه مرکزی

:: آگهی استخدام بانک مسکن

:: آگهی استخدام بانک صنعت و معدن

:: آگهی استخدام بانک سپه

:: آگهی استخدام بانک پاسارگاد

:: آگهی استخدام بانک تجارت

دانلود نمونه سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

لینک متن آگهی و جزئیات کلی آزمون استخدام فراگیر دستگاههای اجرائی کشور سال ۹۶

دانلود فایل راهنمای ثبت نام و شرایط

لینک ثبت نام آزمون استخدامی 

 

 

 

آگهی استخدام, استخدام, استخدام دولتی, استخدامی, تهران, حسابداری, فوق لیسانس, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس