آگهی استخدامی نیروگاه برق آبی سیاه بیشه

منبع و جزئیات استخدامی:

http://stc.pwut.ac.ir/Exam/main.aspx

لینک فایل :

http://stc.pwut.ac.ir/Exam/siahbishehAd.PDF