بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان اردبیل

آگهی استخدامی ادارات دولتی و استانداری  اردبیل

استانداری اردبیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی از محل سهمیه استخدامی شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/د م مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از افراد واجد شرایط (بومی صد در صد شهرستان مورد تقاضا و در صورت نداشتن افراد واجد شرایط از بومی استان) تعداد ۲۱۷ نفر از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

منبع: http://www.ostan-ar.ir

متن آگهی و جزئیات:

http://www.ostan-ar.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=1136

ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 1391/04/12  انجام خواهد گرفت

دانلود متن آگهی و شرایط استخدامی ادارات دولتی استان اردبیل:

http://www.ostan-ar.ir/uploads/1_139_16_agahy%20-%20estekhdam91.pdf

 

 

متن آگهی و رشته ها و شهرهای مورد تقاضا:
ردﻳﻒ
ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ
ﺷﻐﻠﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮد زن
ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان
1
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اداري ﻣﺎﻟﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ – اداري ﻣﺎﻟﻲ )
2 * – ﭘﺎرس آﺑﺎد – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
2
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﺷﺘﻐﺎل
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ(ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – اﺷﺘﻐﺎل – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( دوﻟﺘﻲ –
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﺻﻨﻌﺘﻲ )– ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ – ﻛﺸﺎورزي – ﺗﻌﺎون ورﻓﺎه – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ–
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎوﺑﻬﺮه وري )
2 * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار – ﻛﻮﺛﺮ
3
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
داروﻳﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر داروﻳﻲ – ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺗﻐﺬﻳﻪ –
اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ ودرﻣﺎﻧﻲ )
3 * – ﻧﻴﺮ – ﻛﻮﺛﺮ – ﻧﻤﻴﻦ
4
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ( ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
وﻋﺮﺑﻲ – رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش – ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ – ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻣﺸﺎوره
وراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ – ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرس ﮔﺮاﻳﺶ دﺑﻴﺮي)
4 * – ﻧﻴﺮ – ﭘﺎرس آﺑﺎد(2ﻧﻔﺮ) – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
5
ﻛﺎردان
اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
1-دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺮدم
ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2-آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
1 * – ﺧﻠﺨﺎل
6
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﻫﻨﺮي
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ،
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ، ادﺑﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺶ ، ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزي ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ، ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ، ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ،
1 * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻨﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
7
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
1- دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان،ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زﺑﺎن
و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ ،
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺗﺎرﻳﺦ ، دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ (ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ
اﺳﻼﻣﻲ) ،ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ورواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ2-آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
3 * – ﺳﺮﻋﻴﻦ(2ﻧﻔﺮ) ﮔﺮﻣﻲ(1 ﻧﻔﺮ)
اﺳﺘﺎﻧﺪاري
8
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
2 * * دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق
ﭘﺎرس آﺑﺎد و ﻛﻮﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
9
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
1 – * ﻧﻤﻴﻦ

10
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
ﻛﺸﻮري و
ﻣﺪﻧﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ)
، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳﻼم ، رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق (ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص) ، دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
* * 10
ﺳﺮﻋﻴﻦ , ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار و ﭘﺎرس آﺑﺎد ﻫﺮ
ﻛﺪام 2 ﻧﻔﺮ ، ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ، ﮔﺮﻣﻲ ،
ﻧﻤﻴﻦ و ﻛﻮﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
11
ﻣﺴﺌﻮل
دﻓﺘﺮ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه اﻣﻮر اداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﮔﺮوه اﻣﻮر
ﺧﺪﻣﺎت اداري ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق (ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ) ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺣﻘﻮق
ﺧﺼﻮﺻﻲ
* * 2
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار و ﻧﻴﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
اداره ﻛﻞ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
12
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﺷﺘﻐﺎل و
ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
* * 12
ﭘﺎرس آﺑﺎد(2ﻧﻔﺮ)- ﮔﺮﻣﻲ (1)-ﻣﺸﮕﻴﻦ
ﺷﻬﺮ(1)- ﺧﻠﺨﺎل(1)
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار(2ﻧﻔﺮ)- ﻧﻤﻴﻦ(2ﻧﻔﺮ)
ﻧﻴﺮ(1)- ﻛﻮﺛﺮ(2ﻧﻔﺮ)
13
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي روﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ)
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ
* * 2
ﮔﺮﻣﻲ- ﺧﻠﺨﺎل
14
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
1 * * ﺧﻠﺨﺎل15
ﺣﺴﺎﺑﺪار دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه اﻣﻮر اداري
و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، اﻗﺘﺼﺎد
1 * * ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
اداره ﻛﻞ ﭘﺮﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
16
ﻛﺎردان ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ، در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ –اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
،رادﻳﻮﻟﻮزي ،ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
1 * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
17 ﭘﺰﺷﻚ داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 2 * – ﻧﻴﺮ – ﻛﻮﺛﺮ
اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
18
داﻣﭙﺰﺷﻚ داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ً ﺻﺮﻓﺎ دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 3 * * ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ـ ﮔﺮﻣﻲ ـ ﻛﻮﺛﺮ
19
داﻣﭙﺰﺷﻚ داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ً ﺻﺮﻓﺎ دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 1 * – ﺧﻠﺨﺎل
20
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 4 * *
ﺧﻠﺨﺎل( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)ـ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار(ﻳﻚ ﻧﻔﺮ )ـ ﮔﺮﻣﻲ (ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ)ـ ﻧﻴﺮ (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)
21
ﻛﺎردان
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 8 * –
ﺧﻠﺨﺎل (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ـ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ) ـ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
(ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ـ ﮔﺮﻣﻲ (دو ﻧﻔﺮ) ـ ﻧﻤﻴﻦ ( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ـ ﻛﻮﺛﺮ
(دو ﻧﻔﺮ )
اداره ﻛﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ
22
ﻣﻬﻨﺪس راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
داراﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ – راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ﻣﻌﻤﺎري – ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري
1 * – ﺧﻠﺨﺎل
اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
23
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮي در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮوه
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ( رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ، ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﺸﺎوره ، ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)، ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ،
آﻣﻮزش وﭘﺮورش دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن (ﺑﺎﮔﺮاﻳﺶ زن وﺧﺎﻧﻮاده ) ،
ﻣﺪد ﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
* * 20
ﻧﻴﺮ 3 ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﻴﻦ 1 ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار 3 ﻧﻔﺮ
ﭘﺎرس آﺑﺎد 1
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ 7 ﻧﻔﺮ
ﺧﻠﺨﺎل 5 ﻧﻔﺮ
24
ﻣﺪدﻛﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :
1-ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺼﻮ ل ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز
2-ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده « ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي زن و ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم و
ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺎن )» و ﺣﺼﻮل ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز
* * 4
ﺧﻠﺨﺎل 2 ﻧﻔﺮ
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ 2 ﻧﻔﺮ
اداره ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
25
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ورزش
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه اﻣﻮر
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
‐ * 6
ﭘﺎرس آﺑﺎد( 1) ﮔﺮﻣﻲ(1)، ﺧﻠﺨﺎل (1) ﺑﻴﻠﻪ
ﺳﻮار(1)، ﻛﻮﺛﺮ(1) ﺳﺮﻋﻴﻦ(1)
26
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ورزش
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه اﻣﻮر
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
(1) ﻧﻴﺮ * – 127
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
* * 5
ﻧﻴﺮ(1) ، ﻧﻤﻴﻦ(1) ،ﭘﺎرس آﺑﺎد (1)،
ﮔﺮﻣﻲ(1)، ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار (1)
اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
28
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺷﻬﺮﺳﺎزي
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي – ﻣﻌﻤﺎري-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺳﺎزه )- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﺗﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي
4 * – ﻧﻴﺮ- ﻛﻮﺛﺮ-ﭘﺎرس آﺑﺎد-ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
29
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻌﻤﺎري
داﺧﻠﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري 4 * – ﻧﻴﺮ- ﻛﻮﺛﺮ-ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﭘﺎرس آﺑﺎد
30
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻋﻤﺮان و
ﻧﻮﺳﺎزي
روﺳﺘﺎ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ ) – راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ ) – ﻣﻌﻤﺎري
– * 4
ﻧﻴﺮ(1ﻧﻔﺮ)- ﻛﻮﺛﺮ
(1ﻧﻔﺮ)- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار(2ﻧﻔﺮ)
31
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق 1 * * ﭘﺎرس آﺑﺎد
32
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ ازرﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، راه و ﺗﺮاﺑﺮي) ، ﺗﺮاﻓﻴﻚ
4 * * ﻛﻮﺛﺮ- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﭘﺎرس آﺑﺎد-ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
33
ﻣﻬﻨﺪس راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و
ﺳﺎﺧﺖ، راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)، ﻣﻌﻤﺎري ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري
* * 4
ﻧﻴﺮ(2ﻧﻔﺮ)-ﻛﻮﺛﺮ(1ﻧﻔﺮ)-ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
(1ﻧﻔﺮ)
34
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق 3 * * ﻛﻮﺛﺮ- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﭘﺎرس آﺑﺎد
35
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻣﺨﺎﺑﺮات
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺮق-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق-
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات-
1 * * ﭘﺎرس آﺑﺎد
36
ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي
4 * * ﻛﻮﺛﺮ- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﻧﻴﺮ-ﻧﻤﻴﻦ
37
ﻣﺴﺌﻮل
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه: اﻣﻮر اداري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد،
ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ
1 * * ﭘﺎرس اﺑﺎد
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 38
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺗﺎرﻳﺦ
2 * * ﻧﻴﺮ- ﻧﻤﻴﻦ
اداره ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ
39
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﻤﺮان
1 * * ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان
40
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻓﻨﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ – اﻗﺘﺼﺎد – اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
– * 4
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ(1)،ﺧﻠﺨﺎل(2)وﭘﺎرس آﺑﺎد(1)
41
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اداري و ﻣﺎﻟﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي – ﺣﺴﺎﺑﺪاري – ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ –
ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﻲ – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
* * 1
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
42
ﺣﺴﺎﺑﺪار
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ)، ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎد
3 * * ﺳﺮﻋﻴﻦ –ﻧﻤﻴﻦ-ﮔﺮﻣﻲ
43
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر اداري
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ)، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻣﻮزﺷﻲ و اﻗﺘﺼﺎد
2 * * ﮔﺮﻣﻲ – ﺧﻠﺨﺎل
44
ﻣﺎﻣﻮر
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺎﻟﻴﺎت
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ) ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، اﻗﺘﺼﺎد– ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
* * 9
ﻧﻤﻴﻦ(4) -ﭘﺎرس آﺑﺎد(1)-ﮔﺮﻣﻲ( اﻧﮕﻮت 1)-
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ(2)- ﻛﻮﺛﺮ(1)
اداره ﻛﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
ﭘﺰﺷﻚ
45
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
(1)
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮا در رﺷﺘﻪ
1 * * ﺧﻠﺨﺎل
اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن
46
ﻫﻮاﺷﻨﺎس
(ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻫﻤﺪﻳﺪي )
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻚ(ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ- ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ)-
رﻳﺎﺿﻲ(ﻣﺤﺾ، ﻛﺎرﺑﺮدي)-ﺷﻴﻤﻲ(ﻣﺤﺾ،ﻛﺎرﺑﺮدي)- ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﻧﺮم اﻓﺰار)-ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
* 5

ﭘﺎرس آﺑﺎد(ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)-ﺧﻠﺨﺎل(3 ﻧﻔﺮ)-ﻛﻮﺛﺮ(ﻓﻴﺮوز
اﺑﺎد-ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)47
ﻫﻮاﺷﻨﺎس
(ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺸﺎورزي)
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ وﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ( ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ)–ﻓﻴﺰﻳﻚ(ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ-ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﺪ)-رﻳﺎﺿﻲ(ﻣﺤﺾ، ﻛﺎرﺑﺮدي)-ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ(اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ)
* 1

ﭘﺎرس آﺑﺎد(اوﻟﺘﺎن ﻣﻐﺎن)
48
ﻛﺎردان
ﻫﻮاﺷﻨﺎس
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرداﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)- ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﻧﺮم اﻓﺰار)
1

*


ﭘﺎرس آﺑﺎد
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
49
ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق (ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق
ﻛﻴﻔﺮي و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم ﺟﺰاء و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ {ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ} ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ {ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، آﻣﺎر ، آﻣﺎراﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي ، آﻣﺎر ﻧﻴﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﻲ
4 * * ﻧﻴﺮ (1ﻧﻔﺮ)،ﭘﺎرس آﺑﺎد(2ﻧﻔﺮ)، ﻧﻤﻴﻦ(1ﻧﻔﺮ)
50
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت
اداري
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه اﻣﻮراداري وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮت ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداري ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اداري ، ﻋﻠﻮم اداري ، اﻣﻮر
اداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺎه، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اداري ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ)،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد(اﻗﺘﺼﺎد-ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﻤﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي -ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮي –
اﻗﺘﺼﺎدوﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ-ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ-ﺣﺴﺎﺑﺪاري-ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ – ﺣﺴﺎﺑﺪاري واﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ-
ﺗﺪارﻛﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ-ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ دراﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ-اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ
1 * – ﻧﻴﺮ
51
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق (ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق
ﻛﻴﻔﺮي و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم ﺟﺰاء و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ {ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ} ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ {ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ }، ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ )
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ)
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، آﻣﺎر ، آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
،آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي ، آﻣﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
* * 4
ﺧﻠﺨﺎل(ﺷﺎﻫﺮود) ، ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ (ﻣﺮادﻟﻮ )–
ﻛﻮﺛﺮ ،ﻧﻤﻴﻦ ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
52
اﭘﺮاﺗﻮر
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ : ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ (ﻧﺮم اﻓﺰار ، ﺳﺨﺖ اﻓﺰار )
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ – ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ
* * 13
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار 1ﻧﻔﺮ – ﭘﺎرس آﺑﺎ د ( اﺻﻼﻧﺪوز) 2ﻧﻔﺮ –
ﺧﻠﺨﺎل (ﺷﺎﻫﺮود) 1 ﻧﻔﺮ – ﻛﻮﺛﺮ 1ﻧﻔﺮ –
ﮔﺮﻣﻲ(ﻣﻮران) 3 ﻧﻔﺮ – ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ( ﻣﺮادﻟﻮ –
ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ ) 4 ﻧﻔﺮ –ﻧﻤﻴﻦ (وﻳﻠﻜﻴﺞ) 1ﻧﻔﺮ
53
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ (ﻧﺮم اﻓﺰار
–ﺳﺨﺖ اﻓﺰار –ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري –ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ورﺑﺎﺗﻴﻚ –ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت واﻟﮕﻮرﺗﻴﻢ )-اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ -ﻛﺎرﺑﺮدﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وآﻧﺎﻟﻴﺰﺳﻴﺴﺘﻢ-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺮاﻳﺶ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ – اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن- ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ )- ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- آﻣﺎر و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – آﻣﺎر
ﻛﺎرﺑﺮدي – رﻳﺎﺿﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺶ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ – ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﻋﻤﻠﻴﺎت –ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ) – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ – ﻓﻴﺰﻳﻚ –
2 * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ، ﮔﺮﻣﻲ(اﻧﮕﻮت) رﻳﺎﺿﻲ
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
54
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
آﺑﺨﻴﺰداري
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺑﺨﻴﺰداري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮﺗﻊ وآﺑﺨﻴﺰداري – ﻋﻤﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﻴﺎري – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
– * 9
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺎرس آﺑﺎد – ﻧﻤﻴﻦ – ﻧﻴﺮ –
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ- ﺧﻠﺨﺎل – ﮔﺮﻣﻲ – ﺑﻴﻠﻪ
ﺳﻮار- ﺳﺮﻋﻴﻦ و ﻛﻮﺛﺮ ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
55
ﻛﺎردان
آﺑﺨﻴﺰداري
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺑﺨﻴﺰداري – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻣﺮﺗﻊ وآﺑﺨﻴﺰداري – ﻋﻤﺮان – آﺑﻴﺎري –ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
1 * – ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻮت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﻲ
56
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮداري
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻤﺮان ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري – ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻫﻮاﺋﻲ – ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﻫﻮاﺋﻲ – ﻛﺎرﺗﻮ ﮔﺮاﻓﻲ
– * 4
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﻲ – ﻧﻤﻴﻦ – ﻧﻴﺮ و ﺳﺮﻋﻴﻦ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
57
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق 6 * –
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﻋﻴﻦ – ﺧﻠﺨﺎل – ﭘﺎرس
آﺑﺎد- ﻧﻤﻴﻦ – ﻧﻴﺮ و ﺑﺨﺶ ﻗﺸﻼﻗﺪﺷﺖ ﺑﻴﻠﻪ
ﺳﻮار ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
58
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي (ﻣﺮﺗﻊ وآﺑﺨﻴﺰداري – ﻣﺮﺗﻊ -ﺟﻨﮕﻠﺪاري – ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ – اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻨﮕﻞ –
ﻋﻠﻮم ﺟﻨﮕﻞ – ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب – ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ – ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ و
ﻣﻌﻄﺮ)– ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ي ﻃﺒﻴﻌﻲ
* * 7
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ (1) ﺧﻠﺨﺎل (1)
ﮔﺮﻣﻲ (1) ﻛﻮﺛﺮ (1) ﺳﺮﻋﻴﻦ (1)ﭘﺎرس آﺑﺎد
(1) ﻧﻤﻴﻦ (1)
59
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
اﺟﺮاﺋﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ 1 * – ﭘﺎرس آﺑﺎد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
60
ﺣﺴﺎﺑﺪار
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﮔﺮوه اﻣﻮر اداري و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري-اﻗﺘﺼﺎد
* * 2
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﻋﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺮ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺢ : در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق
ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﺟﺰا وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ وﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻘﻪ وﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ،
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺣﻘﻮق ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت وﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ( ﻓﻘﻪ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ) ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ ( ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ وﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ) ، ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ .
ﮔﺮوه اﻣﻮر اداري وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺑﻬﺮه وري ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداري ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اداري ، ﻋﻠﻮم اداري ، اﻣﻮر اداري وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
رﻓﺎه ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ واداري ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ، ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ( ﻣﺎﻟﻲ ، ﺑﺎزرﻛﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ )
ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺘﺼﺎد- ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﻗﺘﺼﺎدﻧﻈﺮي ، اﻗﺘﺼﺎدوﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ .
ﮔﺮوه اﻣﻮرﺧﺪﻣﺎت اداري
اﻣﻮراداري – اﻣﻮراداري وﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ، ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺪﻣﺎت اداري ، اﻣﻮراداري وﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﺧﺪﻣﺎت اداري ، آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اداري ، اﻣﻮردﻓﺘﺮي وﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ، اﻣﻮردﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ، ﻛﺎرﺑﺮدراﻳﺎﻧﻪ دراﻣﻮر اداري
ﮔﺮوه اﻣﻮر رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، رواﻧﺸﺎﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، ﺳﻨﺠﺶ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ورواﻧﺴﻨﺠﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ .
ﮔﺮوه اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ، زﺑﺎن وادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ وزﺑﺎن وادﺑﻴﺎت ﻋﺮب
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪام-
-ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
-ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
-داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺖ (وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن)
-ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
-ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺟﺰاﺋﻲ ﻣﺆﺛﺮ
-داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
-داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﻲ ، ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺨﺪام
-داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 20 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 40ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم .
ﺗﺒﺼﺮه : ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ﻟﻒ ) داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ( از ﺗﺎرﻳﺦ1359/6/31 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1367/5/29 ) ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ب) اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا، آزادﮔﺎن، ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﻫﺎ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 5
ﺳﺎل
ج ) ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان (25 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ) و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، از ﺷﺮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د) داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ 57/11/22 ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ www.ostan-ar.ir ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ (اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ::
اﻟﻒ) ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ (ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد)
ب)ورود ﺷﻤﺎره ﻓﻴﺶ و ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ وارﻳﺰي
ﺗﺒﺼﺮه: وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ 50000 (ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﻳﺎل) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره 980 ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام (اﻳﺜﺎرﮔﺮان 50 درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ).
ج) ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ 3*4 ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎم رخ

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ:
داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪارك ذﻳﻞ را ﻇﺮف ﻣﺪت 5 روز ﻛﺎري ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ(ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) ﺣﻀﻮرا” اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك را ﺑﺎ اﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ، اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻼك
ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪارك ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ)
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ (وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ) ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن
ﺑﺎﺷﺪ.
– اﺻﻞ رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 50000 رﻳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري 980 ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲاﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام
– دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ 3*4 ﺟﺪﻳﺪ ، ﺗﻤﺎم رخ ، ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارك دال ﺑﺮ اﻳﺜﺎرﮔﺮي ، ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻋﺎدي ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارك دال ﺑﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻗﺮاردادي وﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ

ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1391/04/08 ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 24 روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1391/04/18 ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ
آدرس ﺳﺎﻳﺖ www.ostan-ar.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﻳﻜﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺣﻖ اﺗﺘﺨﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺖ را دارد ودر ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،
اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻌﺪي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ” ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻮق ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮده و وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ از روزﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1391/04/20 ﻟﻐﺎﻳﺖ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ 1391/04/22 ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن (ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن) را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻟﻒ) آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ 1- زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ 2 -زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 3- رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 4- ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت
5- ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ6 – اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺒﺼﺮه : اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺘﻴﺎز آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد آزﻣﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺸﻮد.
ب) آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮات:
1 – ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺳﺘﺨﺪام از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ درآزﻣﻮن
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه : ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ) ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﺣﺪاﻗﻞ دوﻣﻘﻄﻊ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ) ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام ﺳﭙﺮي
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ج) ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﻞ 3ﺳﺎل از ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ (اﻋﻢ از اﺑﺘﺪاﺋﻲ، راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن) ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ (
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪارك ﻻزم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
2 -اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ 9ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ 12ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ
آﻧﺎن در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
1/2 – از ﻛﻞ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ 30درﺻﺪ آن ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ 25درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان(25درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ) و ﻓﺮزﻧﺪان
آزادﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ و 5 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد. 25 درﺻﺪ
ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻮي ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان25 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺜﺎرﮔﺮان در ﺣﺪ
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ اﻳﺜﺎرﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .
2/2- اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎزاد ﺑﺮ 30 درﺻﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.3/2- اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺧﺬ و اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ از ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
3- ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻋﺎدي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺸﺮط ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻻزم و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ از 3درﺻﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
4-ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻻزم در آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ً ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺮراز ﺑﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 60 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
5-ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر در آﮔﻬﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺸﺎﺑﻪ از(2)درﺻﺪ و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ(20) درﺻﺪ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
6- اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻗﺮاردادي ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﻨﺪه در آﮔﻬﻲ ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ و
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻗﺮاردادي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دوراﻓﺘﺎده ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
7- ﺑﻪ ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮر در آﮔﻬﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدره از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ارزش ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ) ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
8- ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در آزﻣﻮن (ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
9-از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت ﺧﻮداﻇﻬﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ
آﮔﻬﻲ و ﻳﺎ ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺟﺬب ﻣﺤﺮز ﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ داده و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ اﺳﺖ.از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺻﻮرت ﺻﺪور
ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ، ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻟﻐﻮ و ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
10- اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان اردبیل