آگهی استخدام بیمارستان آتیه همدان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

 

 

 

 

همدان

 

 

 

 

 

همدان

 

 

 

 

 

آتیه

رادیولوژی

متخصص

1

 

 

 

 

 

براساس عملکرد طبق مصوبان

 

 

 

 

 

 

0811-4290231-8283130

گوش و حلق و بینی

متخصص

1

جراح عمومی

متخصص

1

داخلی

متخصص

1

مغز و اعصاب

متخصص

1

ارولوژی

متخصص

1

اطفال

کارشناس

1

 

مهلت تماس: 91/08/25