یک شرکت معتبر پتروشیمی در مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید:

حسابداری 911201

estekhdami.com

رزومه کامل فارسی و انگلیسی