آگهی استخدام شرکت کنسروسازی در چابهار

شرکت کنسروسازی در ساحل صید کنارک در کنارک چابهار برای قسمت تحویل گیری و سردخانه ۱۵ نیروی کار با حقوق و مزایای مکفی نیازمند است.

تماس:

۰۵۴۶۴۲۲۹۰۶۷

۰۵۴۶۴۲۲۹۰۱۵