آگهی دعوت به همكاری مهندسی شیمی در استان خوزستان


مدرک تحصیلی گرایش رشته عنوان شغل

مهندسی شیمی مدیر ارشد بهره‌برداری / مدیر تولید

منبع : جابیران
مهلت تماس : 91/02/22