استخدام مسئول دفتر,نقشه بردار و کارشناس صورت وضعیت در بیجار میانه و تهران