استانداری یزد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و دستگاههای اجرایی استان از محل مجوز اخذ شده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 151 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی و گزینش به صورت پیمانی طبق شرایط ذیل استخدام می نماید.:
لینک جزئیات و شرایط استخدام:

http://www.ostanyazd.ir/c/document_library/get_file?folderId=52&name=DLFE-3734.pdf

وبسایت استانداری یزد:

http://www.ostanyazd.ir/web/ostandari/asli