استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

آگهی استخدام ادارات دولتی استان البرز

فهرست سهمیه استخدامی ادارات دولتی استان البرز در چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرائی سال ۹۶ :

:: اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒ

:: اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: اداره ﮐﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

:: ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه استخدام چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۹۶ مراجعه نمایید.

 

دانلود نمونه سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

تصویر یکی از صفحات مربوط به جدول شهرهای مورد نیاز استخدام بیمه مرکزی:

از صفحه ۶۱ به بعد فایل راهنمای ثبت نام و شرایط

استخدام استانداری البرز

استخدام استانداری البرز

آزمون استخدامی, آگهی استخدام, استخدام, استخدام دولتی, استخدامی, البرز, فوق لیسانس, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس