موسسه مالی سرمایگان تعداد ۱۵ نفر حسابدار بدون سابقه کار با تحصیلات کاردانی و
کارشناسی حسابداری دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان جهت تماس با شماره:۸۸۸۹۱۶۲۹

و ایمیل:hesabdarmaher@gmail.com

تماس حاصل فرمایند.