رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی شرکت ملی نفت

رشته های مورد نیاز:
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺎﻻت ﺣﻔﺎری
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎزن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻔﺖ
عملیات بهره برداری نفت و گاز
عملیات آزمایشگاهی شیمی و نفت
مهندسی شیمی
کارشناس شیمی
مهندسی بازرسی و حفاظت فنی
کارشناسی ایمنی
عملیات ایمنی و آتش نشانی
مهندسی مکانیک
تکنسین نکانیک
تکنسن ساخت و تولید
تگنسین تعمیرات عمومی تاسیسات
عملیات حمل و نقل
مراقب نیروگاه (مکانیک)
مهندسی برق – الکترونیک، ابزاردقیق و مخابرات
مهندسی برق قدرت
تکنسین برق – الکترونیک، ابزار دقیق و مخابرات
تکنسین برق قدرت
مراقب نیروگاه (برق)
مهندس کامپیوتر- راه اندازی و پشتیبانی شبکه
مهندس پشتیبانب سیستمهای کامپیوتری
مهندس راه و ساختمان
کارشناسی نقشه برداری
تکنسین تامیرات و نگهداشت ساختمان
کارشناس امور حقوقی و قراردادها
کارشناس حسابداری و مالی
مهندسی صنایع
کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار
کارشناس آموزش و توسعه
کارشناس منابع انسانی
کارمند خدمات اداری
کارمند تدارکات کالا
کارشناس روابط کار و مددکاری اجتماعی
کارشناس تربیت بدنی
دکتر دارو ساز
دکتر علوم آزمایشگاهی
کارشناس آزمایشگاه پزشکی
کارشناس پرتو نگاری
کارشناس پرستاری
کارشناس گفتار درمانی
کارشناس بهداشت

بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی شرکت ملی نفت ایران

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران