بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان اردبیل

آگهی استخدامی ادارات دولتی و استانداری  اردبیل

استانداری اردبیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی از محل سهمیه استخدامی شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/د م مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از افراد واجد شرایط (بومی صد در صد شهرستان مورد تقاضا و در صورت نداشتن افراد واجد شرایط از بومی استان) تعداد ۲۱۷ نفر از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

منبع: http://www.ostan-ar.ir

متن آگهی و جزئیات:

http://www.ostan-ar.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=1136

ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲  انجام خواهد گرفت

دانلود متن آگهی و شرایط استخدامی ادارات دولتی استان اردبیل:

http://www.ostan-ar.ir/uploads/1_139_16_agahy%20-%20estekhdam91.pdf

 

 

متن آگهی و رشته ها و شهرهای مورد تقاضا:
ردﻳﻒ
ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ
ﺷﻐﻠﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮد زن
ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان
۱
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اداری ﻣﺎﻟﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ – اداری ﻣﺎﻟﻲ )
۲ * – ﭘﺎرس آﺑﺎد – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
۲
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﺷﺘﻐﺎل
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ(ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – اﺷﺘﻐﺎل – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( دوﻟﺘﻲ –
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﺻﻨﻌﺘﻲ )– ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ – ﻛﺸﺎورزی – ﺗﻌﺎون ورﻓﺎه – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ–
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎوﺑﻬﺮه وری )
۲ * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار – ﻛﻮﺛﺮ
۳
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
داروﻳﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر داروﻳﻲ – ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺗﻐﺬﻳﻪ –
اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ ودرﻣﺎﻧﻲ )
۳ * – ﻧﻴﺮ – ﻛﻮﺛﺮ – ﻧﻤﻴﻦ
۴
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ( ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
وﻋﺮﺑﻲ – رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش – ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ – ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻣﺸﺎوره
وراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ – ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرس ﮔﺮاﻳﺶ دﺑﻴﺮی)
۴ * – ﻧﻴﺮ – ﭘﺎرس آﺑﺎد(۲ﻧﻔﺮ) – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
۵
ﻛﺎردان
اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
۱-دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺮدم
ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۲-آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ
۱ * – ﺧﻠﺨﺎل
۶
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﻫﻨﺮی
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ،
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ، ادﺑﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺶ ، ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزی ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ، ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ، ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداری ،
۱ * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻨﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
۷
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
۱- دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان،ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زﺑﺎن
و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ ،
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺗﺎرﻳﺦ ، دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ (ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ
اﺳﻼﻣﻲ) ،ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ورواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ۲-آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ
۳ * – ﺳﺮﻋﻴﻦ(۲ﻧﻔﺮ) ﮔﺮﻣﻲ(۱ ﻧﻔﺮ)
اﺳﺘﺎﻧﺪاری
۸
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
۲ * * دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق
ﭘﺎرس آﺑﺎد و ﻛﻮﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۹
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
۱ – * ﻧﻤﻴﻦ

۱۰
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
ﻛﺸﻮری و
ﻣﺪﻧﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ)
، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳﻼم ، رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق (ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص) ، دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
* * ۱۰
ﺳﺮﻋﻴﻦ , ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار و ﭘﺎرس آﺑﺎد ﻫﺮ
ﻛﺪام ۲ ﻧﻔﺮ ، ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ، ﮔﺮﻣﻲ ،
ﻧﻤﻴﻦ و ﻛﻮﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۱۱
ﻣﺴﺌﻮل
دﻓﺘﺮ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه اﻣﻮر اداری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﮔﺮوه اﻣﻮر
ﺧﺪﻣﺎت اداری ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق (ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ) ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺣﻘﻮق
ﺧﺼﻮﺻﻲ
* * ۲
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار و ﻧﻴﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
اداره ﻛﻞ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۱۲
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﺷﺘﻐﺎل و
ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
* * ۱۲
ﭘﺎرس آﺑﺎد(۲ﻧﻔﺮ)- ﮔﺮﻣﻲ (۱)-ﻣﺸﮕﻴﻦ
ﺷﻬﺮ(۱)- ﺧﻠﺨﺎل(۱)
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار(۲ﻧﻔﺮ)- ﻧﻤﻴﻦ(۲ﻧﻔﺮ)
ﻧﻴﺮ(۱)- ﻛﻮﺛﺮ(۲ﻧﻔﺮ)
۱۳
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ)
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ
* * ۲
ﮔﺮﻣﻲ- ﺧﻠﺨﺎل
۱۴
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
۱ * * ﺧﻠﺨﺎل۱۵
ﺣﺴﺎﺑﺪار دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه اﻣﻮر اداری
و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، اﻗﺘﺼﺎد
۱ * * ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
اداره ﻛﻞ ﭘﺮﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
۱۶
ﻛﺎردان ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ، در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ –اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
،رادﻳﻮﻟﻮزی ،ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
۱ * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
۱۷ ﭘﺰﺷﻚ داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ۲ * – ﻧﻴﺮ – ﻛﻮﺛﺮ
اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
۱۸
داﻣﭙﺰﺷﻚ داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ً ﺻﺮﻓﺎ دﻛﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ۳ * * ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ـ ﮔﺮﻣﻲ ـ ﻛﻮﺛﺮ
۱۹
داﻣﭙﺰﺷﻚ داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ً ﺻﺮﻓﺎ دﻛﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ۱ * – ﺧﻠﺨﺎل
۲۰
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ۴ * *
ﺧﻠﺨﺎل( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)ـ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار(ﻳﻚ ﻧﻔﺮ )ـ ﮔﺮﻣﻲ (ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ)ـ ﻧﻴﺮ (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)
۲۱
ﻛﺎردان
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ۸ * –
ﺧﻠﺨﺎل (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ـ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ) ـ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
(ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ـ ﮔﺮﻣﻲ (دو ﻧﻔﺮ) ـ ﻧﻤﻴﻦ ( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ـ ﻛﻮﺛﺮ
(دو ﻧﻔﺮ )
اداره ﻛﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ
۲۲
ﻣﻬﻨﺪس راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ – راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ﻣﻌﻤﺎری – ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری
۱ * – ﺧﻠﺨﺎل
اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
۲۳
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮی در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ( رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ، ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﺸﺎوره ، ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)، ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ،
آﻣﻮزش وﭘﺮورش دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن (ﺑﺎﮔﺮاﻳﺶ زن وﺧﺎﻧﻮاده ) ،
ﻣﺪد ﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
* * ۲۰
ﻧﻴﺮ ۳ ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﻴﻦ ۱ ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ۳ ﻧﻔﺮ
ﭘﺎرس آﺑﺎد ۱
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ۷ ﻧﻔﺮ
ﺧﻠﺨﺎل ۵ ﻧﻔﺮ
۲۴
ﻣﺪدﻛﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :
۱-ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺼﻮ ل ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز
۲-ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده « ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی زن و ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم و
ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺎن )» و ﺣﺼﻮل ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز
* * ۴
ﺧﻠﺨﺎل ۲ ﻧﻔﺮ
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ۲ ﻧﻔﺮ
اداره ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
۲۵
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ورزش
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه اﻣﻮر
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
‐ * ۶
ﭘﺎرس آﺑﺎد( ۱) ﮔﺮﻣﻲ(۱)، ﺧﻠﺨﺎل (۱) ﺑﻴﻠﻪ
ﺳﻮار(۱)، ﻛﻮﺛﺮ(۱) ﺳﺮﻋﻴﻦ(۱)
۲۶
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ورزش
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه اﻣﻮر
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
(۱) ﻧﻴﺮ * – ۱۲۷
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
* * ۵
ﻧﻴﺮ(۱) ، ﻧﻤﻴﻦ(۱) ،ﭘﺎرس آﺑﺎد (۱)،
ﮔﺮﻣﻲ(۱)، ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار (۱)
اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
۲۸
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺷﻬﺮﺳﺎزی
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی – ﻣﻌﻤﺎری-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺳﺎزه )- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﺗﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی
۴ * – ﻧﻴﺮ- ﻛﻮﺛﺮ-ﭘﺎرس آﺑﺎد-ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
۲۹
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻌﻤﺎری
داﺧﻠﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ۴ * – ﻧﻴﺮ- ﻛﻮﺛﺮ-ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﭘﺎرس آﺑﺎد
۳۰
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻋﻤﺮان و
ﻧﻮﺳﺎزی
روﺳﺘﺎ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ ) – راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ ) – ﻣﻌﻤﺎری
– * ۴
ﻧﻴﺮ(۱ﻧﻔﺮ)- ﻛﻮﺛﺮ
(۱ﻧﻔﺮ)- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار(۲ﻧﻔﺮ)
۳۱
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ۱ * * ﭘﺎرس آﺑﺎد
۳۲
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ ازرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، راه و ﺗﺮاﺑﺮی) ، ﺗﺮاﻓﻴﻚ
۴ * * ﻛﻮﺛﺮ- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﭘﺎرس آﺑﺎد-ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
۳۳
ﻣﻬﻨﺪس راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و
ﺳﺎﺧﺖ، راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)، ﻣﻌﻤﺎری ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری
* * ۴
ﻧﻴﺮ(۲ﻧﻔﺮ)-ﻛﻮﺛﺮ(۱ﻧﻔﺮ)-ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
(۱ﻧﻔﺮ)
۳۴
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ۳ * * ﻛﻮﺛﺮ- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﭘﺎرس آﺑﺎد
۳۵
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻣﺨﺎﺑﺮات
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺮق-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق-
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات-
۱ * * ﭘﺎرس آﺑﺎد
۳۶
ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی
۴ * * ﻛﻮﺛﺮ- ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار-ﻧﻴﺮ-ﻧﻤﻴﻦ
۳۷
ﻣﺴﺌﻮل
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه: اﻣﻮر اداری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد،
ﺣﺴﺎﺑﺪاری، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ
۱ * * ﭘﺎرس اﺑﺎد
اداره ﻛﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۳۸
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺗﺎرﻳﺦ
۲ * * ﻧﻴﺮ- ﻧﻤﻴﻦ
اداره ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۹
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﻤﺮان
۱ * * ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان
۴۰
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻓﻨﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ – اﻗﺘﺼﺎد – اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
– * ۴
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ(۱)،ﺧﻠﺨﺎل(۲)وﭘﺎرس آﺑﺎد(۱)
۴۱
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اداری و ﻣﺎﻟﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ –
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی – ﺣﺴﺎﺑﺪاری – ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﻲ –
ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﻲ – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
* * ۱
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
۴۲
ﺣﺴﺎﺑﺪار
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ)، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎد
۳ * * ﺳﺮﻋﻴﻦ –ﻧﻤﻴﻦ-ﮔﺮﻣﻲ
۴۳
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻣﻮر اداری
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ)، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻣﻮزﺷﻲ و اﻗﺘﺼﺎد
۲ * * ﮔﺮﻣﻲ – ﺧﻠﺨﺎل
۴۴
ﻣﺎﻣﻮر
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺎﻟﻴﺎت
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ) ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، اﻗﺘﺼﺎد– ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
* * ۹
ﻧﻤﻴﻦ(۴) -ﭘﺎرس آﺑﺎد(۱)-ﮔﺮﻣﻲ( اﻧﮕﻮت ۱)-
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ(۲)- ﻛﻮﺛﺮ(۱)
اداره ﻛﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
ﭘﺰﺷﻚ
۴۵
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
(۱)
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮا در رﺷﺘﻪ
۱ * * ﺧﻠﺨﺎل
اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن
۴۶
ﻫﻮاﺷﻨﺎس
(ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻫﻤﺪﻳﺪی )
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻚ(ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ- ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ)-
رﻳﺎﺿﻲ(ﻣﺤﺾ، ﻛﺎرﺑﺮدی)-ﺷﻴﻤﻲ(ﻣﺤﺾ،ﻛﺎرﺑﺮدی)- ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﻧﺮم اﻓﺰار)-ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ
* ۵

ﭘﺎرس آﺑﺎد(ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)-ﺧﻠﺨﺎل(۳ ﻧﻔﺮ)-ﻛﻮﺛﺮ(ﻓﻴﺮوز
اﺑﺎد-ﻳﻚ ﻧﻔﺮ)۴۷
ﻫﻮاﺷﻨﺎس
(ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺸﺎورزی)
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ وﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ( ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ)–ﻓﻴﺰﻳﻚ(ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ-ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﺪ)-رﻳﺎﺿﻲ(ﻣﺤﺾ، ﻛﺎرﺑﺮدی)-ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ(اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ)
* ۱

ﭘﺎرس آﺑﺎد(اوﻟﺘﺎن ﻣﻐﺎن)
۴۸
ﻛﺎردان
ﻫﻮاﺷﻨﺎس
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرداﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)- ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﻧﺮم اﻓﺰار)
۱

*


ﭘﺎرس آﺑﺎد
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
۴۹
ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق (ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق
ﻛﻴﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم ﺟﺰاء و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ {ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ} ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ {ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، آﻣﺎر ، آﻣﺎراﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدی ، آﻣﺎر ﻧﻴﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﻲ
۴ * * ﻧﻴﺮ (۱ﻧﻔﺮ)،ﭘﺎرس آﺑﺎد(۲ﻧﻔﺮ)، ﻧﻤﻴﻦ(۱ﻧﻔﺮ)
۵۰
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت
اداری
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه اﻣﻮراداری وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮت ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وری ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداری ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اداری ، ﻋﻠﻮم اداری ، اﻣﻮر
اداری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺎه، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اداری ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ)،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد(اﻗﺘﺼﺎد-ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﻴﺴﻤﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮی –
اﻗﺘﺼﺎدوﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ-ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ-ﺣﺴﺎﺑﺪاری-ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ – ﺣﺴﺎﺑﺪاری واﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ-
ﺗﺪارﻛﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ-ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ دراﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ-اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ
۱ * – ﻧﻴﺮ
۵۱
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق (ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق
ﻛﻴﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم ﺟﺰاء و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ {ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ} ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ {ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ }، ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ )
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ)
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، آﻣﺎر ، آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
،آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدی ، آﻣﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ
* * ۴
ﺧﻠﺨﺎل(ﺷﺎﻫﺮود) ، ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ (ﻣﺮادﻟﻮ )–
ﻛﻮﺛﺮ ،ﻧﻤﻴﻦ ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۵۲
اﭘﺮاﺗﻮر
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ : ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ (ﻧﺮم اﻓﺰار ، ﺳﺨﺖ اﻓﺰار )
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ – ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ
* * ۱۳
ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ۱ﻧﻔﺮ – ﭘﺎرس آﺑﺎ د ( اﺻﻼﻧﺪوز) ۲ﻧﻔﺮ –
ﺧﻠﺨﺎل (ﺷﺎﻫﺮود) ۱ ﻧﻔﺮ – ﻛﻮﺛﺮ ۱ﻧﻔﺮ –
ﮔﺮﻣﻲ(ﻣﻮران) ۳ ﻧﻔﺮ – ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ( ﻣﺮادﻟﻮ –
ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ ) ۴ ﻧﻔﺮ –ﻧﻤﻴﻦ (وﻳﻠﻜﻴﺞ) ۱ﻧﻔﺮ
۵۳
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
داراﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ (ﻧﺮم اﻓﺰار
–ﺳﺨﺖ اﻓﺰار –ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری –ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ورﺑﺎﺗﻴﻚ –ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت واﻟﮕﻮرﺗﻴﻢ )-اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ -ﻛﺎرﺑﺮدﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وآﻧﺎﻟﻴﺰﺳﻴﺴﺘﻢ-ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺮاﻳﺶ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وری – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ – اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن- ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ )- ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- آﻣﺎر و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – آﻣﺎر
ﻛﺎرﺑﺮدی – رﻳﺎﺿﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺶ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ – ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﻋﻤﻠﻴﺎت –ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ) – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وری – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ – ﻓﻴﺰﻳﻚ –
۲ * – ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ، ﮔﺮﻣﻲ(اﻧﮕﻮت) رﻳﺎﺿﻲ
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۴
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
آﺑﺨﻴﺰداری
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺑﺨﻴﺰداری ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮﺗﻊ وآﺑﺨﻴﺰداری – ﻋﻤﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﻴﺎری – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
– * ۹
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎرس آﺑﺎد – ﻧﻤﻴﻦ – ﻧﻴﺮ –
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ- ﺧﻠﺨﺎل – ﮔﺮﻣﻲ – ﺑﻴﻠﻪ
ﺳﻮار- ﺳﺮﻋﻴﻦ و ﻛﻮﺛﺮ ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۵۵
ﻛﺎردان
آﺑﺨﻴﺰداری
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺑﺨﻴﺰداری – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻣﺮﺗﻊ وآﺑﺨﻴﺰداری – ﻋﻤﺮان – آﺑﻴﺎری –ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
۱ * – ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻮت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﻲ
۵۶
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮداری
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻤﺮان ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری – ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﻫﻮاﺋﻲ – ﻋﻜﺲ ﺑﺮداری ﻫﻮاﺋﻲ – ﻛﺎرﺗﻮ ﮔﺮاﻓﻲ
– * ۴
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﺮﻣﻲ – ﻧﻤﻴﻦ – ﻧﻴﺮ و ﺳﺮﻋﻴﻦ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۵۷
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ۶ * –
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮﻋﻴﻦ – ﺧﻠﺨﺎل – ﭘﺎرس
آﺑﺎد- ﻧﻤﻴﻦ – ﻧﻴﺮ و ﺑﺨﺶ ﻗﺸﻼﻗﺪﺷﺖ ﺑﻴﻠﻪ
ﺳﻮار ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۵۸
ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی (ﻣﺮﺗﻊ وآﺑﺨﻴﺰداری – ﻣﺮﺗﻊ -ﺟﻨﮕﻠﺪاری – ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ – اﻛﻮﻟﻮژی ﺟﻨﮕﻞ –
ﻋﻠﻮم ﺟﻨﮕﻞ – ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب – ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ – ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ و
ﻣﻌﻄﺮ)– ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ- ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ی ﻃﺒﻴﻌﻲ
* * ۷
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ (۱) ﺧﻠﺨﺎل (۱)
ﮔﺮﻣﻲ (۱) ﻛﻮﺛﺮ (۱) ﺳﺮﻋﻴﻦ (۱)ﭘﺎرس آﺑﺎد
(۱) ﻧﻤﻴﻦ (۱)
۵۹
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
اﺟﺮاﺋﻲ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ ۱ * – ﭘﺎرس آﺑﺎد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
۶۰
ﺣﺴﺎﺑﺪار
دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﮔﺮوه اﻣﻮر اداری و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری-اﻗﺘﺼﺎد
* * ۲
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﻋﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺮ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺢ : در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق
ﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ ، ﻋﻠﻮم ﺟﺰا وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ وﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻘﻪ وﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ،
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﻮق ، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺣﻘﻮق ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ ، اﻟﻬﻴﺎت وﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ( ﻓﻘﻪ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ) ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ، ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ ( ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ وﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻘﻪ وﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ) ، ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ .
ﮔﺮوه اﻣﻮر اداری وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺑﻬﺮه وری ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداری ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اداری ، ﻋﻠﻮم اداری ، اﻣﻮر اداری وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
رﻓﺎه ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ واداری ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ، ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ( ﻣﺎﻟﻲ ، ﺑﺎزرﻛﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ )
ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺘﺼﺎد- ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﻗﺘﺼﺎدﻧﻈﺮی ، اﻗﺘﺼﺎدوﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ .
ﮔﺮوه اﻣﻮرﺧﺪﻣﺎت اداری
اﻣﻮراداری – اﻣﻮراداری وﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ، ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺪﻣﺎت اداری ، اﻣﻮراداری وﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﺧﺪﻣﺎت اداری ، آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ، اﻣﻮردﻓﺘﺮی وﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ، اﻣﻮردﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ، ﻛﺎرﺑﺮدراﻳﺎﻧﻪ دراﻣﻮر اداری
ﮔﺮوه اﻣﻮر رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، رواﻧﺸﺎﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ، ﺳﻨﺠﺶ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ورواﻧﺴﻨﺠﻲ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ .
ﮔﺮوه اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ، زﺑﺎن وادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ وزﺑﺎن وادﺑﻴﺎت ﻋﺮب
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪام-
-ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
-ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
-داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺖ (وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن)
-ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
-ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺟﺰاﺋﻲ ﻣﺆﺛﺮ
-داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎری ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
-داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﻲ ، ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺨﺪام
-داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ۴۰ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم .
ﺗﺒﺼﺮه : ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ﻟﻒ ) داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ( از ﺗﺎرﻳﺦ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۶۷/۵/۲۹ ) ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ب) اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا، آزادﮔﺎن، ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﻫﺎ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ۵
ﺳﺎل
ج ) ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان (۲۵ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ) و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، از ﺷﺮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د) داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ۵۷/۱۱/۲۲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ www.ostan-ar.ir ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ (اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ::
اﻟﻒ) ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ (ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد)
ب)ورود ﺷﻤﺎره ﻓﻴﺶ و ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ وارﻳﺰی
ﺗﺒﺼﺮه: وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ۵۰۰۰۰ (ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﻳﺎل) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ۹۸۰ ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام (اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۵۰ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ).
ج) ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺣﺎوی ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ۳*۴ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎم رخ

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ:
داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪارک ذﻳﻞ را ﻇﺮف ﻣﺪت ۵ روز ﻛﺎری ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ(ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) ﺣﻀﻮرا” اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک را ﺑﺎ اﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه: ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ، اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻼک
ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪارک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ)
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ (وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ) ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن
ﺑﺎﺷﺪ.
– اﺻﻞ رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۵۰۰۰۰ رﻳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ۹۸۰ ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲاﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام
– دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ۳*۴ ﺟﺪﻳﺪ ، ﺗﻤﺎم رخ ، ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک دال ﺑﺮ اﻳﺜﺎرﮔﺮی ، ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻋﺎدی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک دال ﺑﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
– اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻗﺮاردادی وﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ

ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۲۴ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ
آدرس ﺳﺎﻳﺖ www.ostan-ar.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﻳﻜﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺣﻖ اﺗﺘﺨﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺖ را دارد ودر ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،
اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻌﺪی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ” ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻮق ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮده و وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ از روزﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ ﻟﻐﺎﻳﺖ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎی آزﻣﻮن (ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن) را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻟﻒ) آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ۱- زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ۲ -زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۳- رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ۴- ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت
۵- ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ۶ – اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺒﺼﺮه : اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﻨﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺘﻴﺎز آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد آزﻣﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺸﻮد.
ب) آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮات:
۱ – ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺳﺘﺨﺪام از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ درآزﻣﻮن
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه : ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ) ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﺣﺪاﻗﻞ دوﻣﻘﻄﻊ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ) ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺳﭙﺮی
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ج) ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﻞ ۳ﺳﺎل از ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ (اﻋﻢ از اﺑﺘﺪاﺋﻲ، راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن) ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ (
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۲ -اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ۹ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ۱۲ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ
آﻧﺎن در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۱/۲ – از ﻛﻞ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ۳۰درﺻﺪ آن ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ ۲۵درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان(۲۵درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ) و ﻓﺮزﻧﺪان
آزادﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ و ۵ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد. ۲۵ درﺻﺪ
ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان۲۵ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺜﺎرﮔﺮان در ﺣﺪ
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ اﻳﺜﺎرﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .
۲/۲- اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎزاد ﺑﺮ ۳۰ درﺻﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.۳/۲- اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺧﺬ و اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ از ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
۳- ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻋﺎدی ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺸﺮط ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻻزم و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ از ۳درﺻﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۴-ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻻزم در آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ً ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮراز ﺑﻴﻦ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
۵-ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر در آﮔﻬﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺸﺎﺑﻪ از(۲)درﺻﺪ و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ(۲۰) درﺻﺪ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
۶- اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﻨﺪه در آﮔﻬﻲ ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ و
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دوراﻓﺘﺎده ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
۷- ﺑﻪ ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮر در آﮔﻬﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدره از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ارزش ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ) ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۸- ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در آزﻣﻮن (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۲ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰی داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
۹-از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ
آﮔﻬﻲ و ﻳﺎ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺟﺬب ﻣﺤﺮز ﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ داده و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ اﺳﺖ.از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺻﻮرت ﺻﺪور
ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ، ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻟﻐﻮ و ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
۱۰- اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان اردبیل
ثبت رزومه کارجویان